3. URBANO UREĐENJE, ENERGETSKA UČINKOVITOST, PROMETNA INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Urbano komunalni program unapređenja života u Vinkovcima ima 4 programska područja rada za razdoblje 2017.-2021. godina:

- urbano uređenje,
- poboljšanje energetske učinkovitosti i urbana obnova,
- razvitak prometne infrastrukture,
- unaprjeđenje i zaštita okoliša

Radom na realizaciji navedenih programskih područja mjerit će se učinak kroz ekonomski, društveni i ekološki razvoj putem kontinuirane evaluacije.

    •   URBANO UREĐENJE

Mjera 1
Izgradnja infrastrukture koja nedostaje po mjesnim odborima

Cilj mjere

Osigurati kvalitetnu infrastrukturu, (vodovodna, kanalizacijska, kolektorske mreže, staza, prometnica, kompostišta)  povezanost i zdravlje.

Opis

U suradnji s mjesnim odborima smo utvrdili stanje i potrebe, pripremili dokumentaciju za povlačenje  sredstava iz nacionalnih i EU izvora.

 

Mjera 2
Uređenje  urbanih centara gradskih četvrti

Cilj mjere

Unapređenje kvalitete života u svim mjesnim odborima i osiguranje dodatnih mogućnosti za lokalno poduzetništvo

Opis

Organizirati urbane centre svih gradskih četvrti sa uslužnom infrastrukturom i potrebnim sadržajima kao što su: igrališta na otvorenom, javni prostor za vježbanje i druženje, «budica», voćarna i sl.
Raspisati natječaj za idejno rješenje moderne energetski učinkovite „Vinkovačke budice“ i voćarne, dizajn centara mjesnih odbora itd.

 

Mjera 3
Vinkovci pristupačan grad

Cilj mjere

Unaprijediti kvalitetu života i neovisnosti stanovnika te posjetitelja grada Vinkovaca, a posebno osoba s teškoćama u kretanju.

Opis

Mapirati u cijelom gradu sve barijere, utvrditi vlasništvo, izraditi studijsko tehničku dokumentaciju, pripremiti aplikaciju za financiranje iz izvanproračunskih sredstava, osigurati sredstva i realizirati. Paralelno provoditi popularizaciju pristupačnosti i važnost neovisnog življenja i rada što će rezultirati povećanom potrošnjom i unapređenjem mentalnog zdravlja stanovništva, gospodarskim i kulturnim unapređenjem života u Vinkovcima.

 

Mjera 4
Uređenje obala Bosuta i izgradnja novih sadržaja na Bosutu

Cilj mjere

Bosut treba postati mjesto urbanog, društvenog i kulturnog razvoja te s njima povezanog razvoja obrtništva, poduzetništva i turizma (posebno receptivnog turizma).

Opis

Bosut otvara mogućnost jedinstvene interpretacije vinkovačke povijesti na mjestu nastanka vinkovačke povijesti na način da se vinkovačka povijesna razdoblja prikažu kroz razvoj riječnih luka u 8.200 vinkovačkih godina na Bosutu. Svaka vremenska dionica na Bosutu prikazala bi pripadajuću urbanu razinu uređenja s pripadajućim graditeljskim stilom, prometnom infrastrukturom (plovila), obrtništvom, etnologijom, krajobraznim uređenjem. Bosut će postati rijeka koja spaja gradove i općine koje se nalaze uz Bosut.

 

Mjera 5
Vinkovačka tržnica – spoj urbanog i ruralnog

Cilj mjere

Podići kvalitetu infrastrukture na Vinkovačkoj tržnici kako bi tržnica postala značajno mjesto suradnje i komunikacije OPG-a i potrošača te će na taj način  dati  svoj  doprinos  održivosti  i  razvoju  domaće  poljoprivredne  proizvodnje

Opis

Ova mjera uključuje natkrivanje dodatnog djela prostora postojeće tržnice ,te
poboljšavanje uvjeta trgovine na tržnici u interesu prodavatelja, kupaca uvođenjem novih tehničko-tehnoloških rješenja.
Želimo promovirati domaće proizvode, kupcima jamčiti podrijetlo proizvoda koje kupuju, a proizvođačima olakšati plasman proizvoda i zaštiti ga od nelojalne konkurencije.
Ova mjera uključuje i promjenu dosadašnjeg modela upravljanja tržnicom koja podrazumijeva i uspostavu organiziranog lanca opskrbe za sve vinkovačke restorane, hotele, ustanove, itd.

 

Mjera 6
Organizacija i uređenje Vinkovačkih urbanih vrtova

Cilj mjere

Neiskorištenim površinama odrediti svrhu, omogućiti ljudima besplatno korištenje zemlje

Opis

Odlukom o proglašenju Zona urbanih vrtova definirati prostore namijenjene davanju za korištenje u svrhe urbanih vrtova, napraviti bunare za navodnjavanja, odrediti prostor na tržnici namijenjen prodaji proizvedenoga kroz projekt, osigurati prostor za zbrinjavanje alata i opreme.

 

Uređenje gradskog parka na Trgu bana Šokčevića

Cilj mjere

Cilj projekta je da park na Trgu bana Šokčevića postane mjesto okupljanja, druženja, odmora, povijesnog nasljeđa, turizma, kulture, informacija.

Opis

Uređenje povijesne cjeline grada realizirat ćemo sukladno preporukama Konzervatorskog odjela i arhitektonske dokumentacije s pripadajućim zgradama (Crkva sv. Euzebija i Poliona, Kapetanov stan, Sv. Trojstvo, Zgrada Gradskog muzeja, Zgrada nove i stare Gimnazije, Zgrada suda, Župni dvor)
Rekonstrukcija parka izvršit će se prema postojećoj projektnoj dokumentaciji (povijesna studija parka, studija obnove i projekt obnove parka) na način da se
za javnost otvore evidentirani podzemni antički ostatci arhitekture u rubnim dijelovima parka (paralelno s postojećim zgradama), da se obnove nasadi, uredi okoliš i šetnice

    • ENERGETSKA UČINKOVITOST
Mjera 1
Energetska obnova zgrada javnog sektora

Cilj mjere

Smanjenje potrošnje energenata, unapređenje zaštite okoliša i zraka, te poticanje građevinskog sektora

Opis

Mapirati zgrade javnog sektora, i njihovo stanje sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, legalizaciji i bazi podataka koja se izrađuje u Gradu Vinkovcima, uspostaviti informacijski sustav prostornog uređenja, pripremiti studijsko/tehničku dokumentaciju, pomoći kroz VIA-u ili Upravni odjel za gospodarstvo u pripremi dokumentaciju za natječaje za financiranje iz nacionalnih i EU izvora odnosno da Grad Vinkovci aplicira za traženje sredstava za energetsku obnovu javnog sektora s učinkovitom komunikacijom između svih zainteresiranih strana, holistički pristup kojim se potiče obnova.

 

Mjera 2
Energetska obnova obiteljskih kuća

Cilj mjere

Smanjenje potrošnje energenata, unapređenje zaštite okoliša i zraka, smanjiti troškove života i unaprijediti kvalitetu života, te potaknuti građevinski sektor

Opis

Mapirati obiteljske kuće i njihovo stanje sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, legalizaciji i bazi podataka koja se izrađuje u Gradu Vinkovcima, uspostaviti informacijski sustav prostornog uređenja, pripremiti studijsko/tehničku dokumentaciju, pomoći kroz VIA-u ili Upravni odjel za gospodarstvo pripremiti dokumentaciju za natječaje za financiranje iz nacionalnih i EU izvora odnosno da Grad Vinkovci aplicira za traženje sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća kroz npr. one stop shop uslugu s učinkovitom komunikacijom između svih zainteresiranih strana, holistički pristup kojim se potiče obnova.

 

Mjera 3
Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj mjere

Smanjenje potrošnje energenata, unapređenje zaštite okoliša i zraka, smanjiti troškove života i unaprijediti kvalitetu života ,te potaknuti građevinski sektor

Opis

Mapirati višestambene zgrade i njihovo stanje sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, legalizaciji i bazi podataka koja se izrađuje u Gradu Vinkovcima, uspostaviti informacijski sustav prostornog uređenja, pripremiti studijsko/tehničku dokumentaciju, pomoći kroz VIA-u ili Upravni odjel za gospodarstvo u pripremi dokumentaciju za natječaje za financiranje iz nacionalnih i EU izvora odnosno da Grad Vinkovci aplicira za traženje sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada kroz npr. one stop shop uslugu s učinkovitom komunikacijom između svih zainteresiranih strana, holistički pristup kojim se potiče obnova.

 

Mjera 4
Polja za obnovljive izvore energije, električne punionice za automobile

Cilj mjere

Ostvariti nove investicije, zapošljavanje i smanjenje potrošnje fosilnih goriva uz zaštitu okoliša.

Opis

Uz postojeću punionicu mapirati područja u katastarskom obuhvatu grada Vinkovaca prihvatljiva za izgradnju „polja za obnovljive izvore energije“, uključiti u informacijski sustav prostornog uređenja, utvrditi lokacije, vlasništvo i vrijednosti nekretnina, izraditi studijsko-tehničku dokumentaciju, pripremiti dokumentaciju za financiranje iz nacionalnih i EU izvora, tražiti investitora preko burze investicija.

    • RAZVITAK PROMETNE INFRASTRUKTURE

Kvaliteta prometnog sustava itekako se odražava na kvalitetu života svih građana. Jednostavno, transport smatramo izrazito važnim, globalna važnost transporta jeste u činjenici da se na transportu temelje suvremene trgovine, a time i cijele civilizacije, dok ekonomska važnost transporta počiva na činjenici da transport u svijetu čini oko 10 % ukupnog bruto domaćeg proizvoda gotovo svake zemlje.

Suvremeni transport je osnova suvremene civilizacije jer omogućava globalno kretanje robe i ljudi što ga čini nezamjenjivim u suvremenoj trgovini, proizvodnji i gotovo svim poslovnim procesima.
Grad Vinkovci ima vrlo povoljan geoprometni položaj jer se nalazi u blizini cestovnog koridora Vc i X željezničkog koridora, pravaca koji predstavljaju najkraći cestovni i željeznički put između Baltika i Jadrana, te zapadne Europe i Levanta (Bliski istok). S obzirom na državni i europski značaj transportne mreže, razvoj prometnog sustava Grada Vinkovaca direktno je bio povezan sa razvojem TEN-T mreže. Blizina Dunava i trase državne ceste D2, te autoceste Zagreb - Lipovac djelovali su na projektiranje značajne transverzalne cestovne veze koja prolazi područjem Grada Vinkovci.

Prepoznajući ulogu i važnost prometa krenuli smo s izradom Master plana grada Vinkovaca za promet - strateškim dokumentom u sektoru prometa kojim su određeni prioriteti, ciljevi i mjere, te strateški projekti održivog prometnog razvoja Vinkovaca u skladu s europskim  i nacionalnim strategijama, a koji izrađen uz bespovratnu potporu sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Promet“ 2007.-2013.

Vinkovci su danas izloženi nizu izazova koje nose brze promjene u društvu, gospodarske promjene, promjene u sustavu rada i školovanja te promjene u ostalom društvenom životu zahtijevaju suvremena rješenja. Što se tiče prometa prvi korak je već poduzet - izrada strateškoga sektorskog dokumenta - Master plana grada Vinkovaca za promet čime je stvorena strateška podloga za prometne projekte u cilju povećanja konkurentnosti gospodarstva i povećanja kvalitete života građana. 

Prepoznati su glavni ciljevi unapređenja prometnog sektora grada Vinkovaca koji će u biti fokusu našeg djelovanja:

Mjera 1
Unapređenje infrastrukture u javnom putničkom prometu

Cilj mjere

Modernizacija prometne infrastrukture radi povezivanja urbanih dijelova grada s prigradskim naseljima, te gospodarskih i turističkih zona i objekata.

Opis

Obzirom da uskoro kreću radovi na Izgradnji istočne zaobilaznice Vinkovaca koja će uvelike smanjiti tranzitni promet kroz grad, u cilju smanjenja zagađenja okoliša i dodatnog rasterećenja gradskog prometa naglasak se stavlja na razvoj javnog putničkog prometa. Stoga se planira izgradnja i modernizacija željezničke i cestovne infrastrukture i voznog parka u javnom prijevozu putnika, implementacija ITS tehnologije na glavnim cestovnim pravcima, izgradnja i uređenje stajališta u sustavu javnog gradskog prijevoza i intermodalnih terminala, prilagodba infrastrukture osobama s posebnim potrebama, nabava i/ili prilagodba vozila javnog prijevoza osobama s posebnim potrebama, povećanje komercijalne brzine svih modova JGP, izgradnja informacijske infrastrukture za upravljanje sustavom i kvalitetno informiranje korisnika, te uvođenje novih kanala prodaje karata
Također će se paralelno raditi na podizanju svijesti građana o prednostima korištenja javnog prijevoza kroz edukacije za građane o učinkovitom i sigurnom načinu korištenja JGP-a i organiziranje promotivnih kampanja o prednostima javnog prijevoza.

 

Mjera 2
Povećanje sigurnosti u prometu

Cilj mjere

Smanjenje broja automobila u središtu grada

Opis

U cilj povećanja sigurnosti u prometu planiraju se izgradnja i uređenje biciklističkih staza u obuhvatu grada i prema susjednim naseljima, izgradnja pješačkih nogostupa/staza koje povezuju kućanstva sa stajalištima JGP, semaforizacija kritičnih raskrižja, postavljanje naprava za smirivanje prometa i unapređenje postojećih željezničko – cestovnih prijelaza i nadvožnjaka. U okviru ove mjere planirana je izgradnja pružnog prijelaza u Dugoj ulici.

 

Mjera 3
Smanjenje broja automobila u središtu grada

Cilj mjere

Ostvariti nove investicije, zapošljavanje i smanjenje potrošnje fosilnih goriva uz zaštitu okoliša.

Opis

Decentralizacijom prometa u mirovanju dati će se direktan poticaj korištenju javnog prijevoza putnika, biciklističkog individualnog prometa, te dodatnim jačanjem kapaciteta parkirnih površina posebice na mjestima integracije prometa (željeznički i autobusni kolodvor). Također je cilj osloboditi javne gradske površine (nogostupe, kolnike i zelene površine) od parkiranih automobila. U planu je izgradnja Park&Ride sustava, te izgradnja i uređenje gradskih parkirališta. 

 

Mjera 4
Zeleni javni prijevoz

Cilj mjere

Smanjenje emisije CO2

Opis

Podrazumijeva iskorak u tehnološkom razvoju, ali i u mijenjanju svijesti građana u cilju doprinosa unapređenju održivog prometnog sustava.
Planirano je proširenje i izgradnja sustava punionica alternativnih goriva i nabava vozila javnog prijevoza koja koriste alternativne i/ili kombinirane izvore energije.

 

Mjera 5
Razvoj biciklističkih staza na području Grada Vinkovaca

Cilj mjere

Razvoj mreže biciklističkih staza

Opis

Priprema tehničke dokumentacije i izgradnja biciklističkih staza koje bi kroz središte Vinkovaca povezivale pravce Nuštar-Andrijaševci i Ivankovo-Jankovci.

Za sve ove mjere planirane su sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske, te su za iste ste osigurani izvori financiranja u okviru strukturnih i investicijskih fondova EU.

Ovim mjerama usmjerenim na održiv razvoj prometnog sektora osigurati će integrirani pristup prometnom planiranju temeljenom na identifikaciji stvarnih potreba i planu realizacije projekta razvoja prometnog sustava koje će podržavati socioekonomski razvoj grada Vinkovaca.

    • UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Mjera 1
Unapređenje stanja dimnjaka

Cilj mjere

Povećati zaštitu okoliša energetskom učinkovitosti dimnjaka i smanjenje opasnosti od požara, povećati iskoristivost energenata, očuvati ložišta

Opis

Mapiranje svih dimnjaka na području Vinkovaca, izraditi studijsko tehničku dokumentaciju u suradnji s koncesionarom, izrada informacijskog sustava lokacijske informacije o dimnjacima, prilagodba dokumentacije za financiranje i apliciranje na EU izvore, provesti postupak na način da se Grad Vinkovci bude „katalizator“ u realizaciji projekta.

 

Mjera 2
Smanjenje koncentracije alergene peludi u zraku

Cilj mjere

Smanjiti koncentraciju alergene peludi u zraku, olakšanje tegoba osoba s alergijskom astmom i alergijskim rinitisom.

Opis

Mapirati (izraditi katastar) korova, trava i nasada na javnim (po mogućnosti i privatnim) otvorenim površinama na području Vinkovaca, Vinkovačkog Novog sela, Mirkovaca, utvrditi kalendar cvjetanja prema vrstama, kosidbu provoditi prije cvjetanja, saditi nasade na javnim površinama s medonosnom peludi u suradnji s pčelarima, zamijeniti nasade s alergenom peludi s vrstama koje nemaju alergenu pelud, provoditi edukaciju, suradnju sa susjednim općinama i gradovima, provoditi evaluaciju.

 

Mjera 3
Izmjena energenata u postojećim kotlovnicama

Cilj mjere

Očuvanje okoliša, zaštita zraka, sprječavanje onečišćenja okoliša.

Opis

Izrada studijsko tehničke dokumentacije, prilagodba dokumentacije za apliciranje na EU izvore financiranja, prijaviti se na natječaje, osigurati sredstva za financiranje.

 

Mjera 4
Stvaranje uvjeta za cjelovito gospodarenje otpadom

Cilj mjere

Izgraditi sustav za prihvat i otpadom s kompostištem, kazetama za azbest u skladu s planom gospodarenja otpadom RH.

Opis

Istražiti 2 planirane lokacije, u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom utvrditi aktivnosti i opredjeljenje za odlagalište na Orlovnjaku ili u Starim Jankovcima/Vrapčana te sukladno tome odrediti obim izgradnje sustava za gospodarenje otpadom u Vinkovcima.

 

Mjera 5
Uspostaviti informacijski sustav zaštite okoliša i prirode za grad Vinkovce

Cilj mjere

Unaprijediti stanje okoliša i prirode kontinuiranim nadzorom.

Opis

Izraditi studijsko/tehničku dokumentaciju, prilagoditi dokumentaciju za EU izvore financiranja, osigurati sredstva, izraditi/nabaviti softver, postaviti mjerne postaje na kritičnim mjestima kod izvora zagađenja, pratiti stanja u okolišu (biljni, životinjski, voda, zrak, otpad, klima), pratiti zagađivače i prevenirati zagađenje okoliša sukladno pokazateljima.

 

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić