1. STRATEŠKO PLANIRANJE I EU FONDOVI

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija.

Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne putove i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uvođenjem ovog projekta omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova kako bi se na području slavonskih županija osigurala što veća apsorpcija EU sredstava i znatno ojačali kapaciteti dionika na razini lokalne i područne samouprave za pripremu i provedbu projekata u ovom financijskom razdoblju.

„Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ uključuje provedbu nekoliko novih mjera, a one najvažnije omogućuju projektima s područja manje razvijenih županija prednost u sufinanciranju putem izravnih dodjela, kao i mogućnost da ostvare dodatne bodove prilikom odabira projekata u otvorenim postupcima dodjele bespovratnih sredstava.

Kako bi se omogućilo brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“ očekuje se i provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva i indeksa višestruke deprivacije te izrada analitičke podloge za redefiniranje statističkih regija u novom financijskom razdoblju.

Grad Vinkovci želi biti aktivni sudionik Projekta Slavonija! Ovo je prilika koju ne smijemo propustiti!
Iskoristit ćemo sva dostupna sredstva koja su nam na raspolaganju kako bi :

  • podigli kvalitetu života u Vinkovcima,
  • zaustavili negativne trendove iseljavanja stanovništva
  • unaprijedili poslovno okruženje,
  • osigurali sredstva za razvoj, izgradnju i obnovu javne infrastrukture
  • turistički valorizirali bogatu kulturnu baštinu Vinkovaca

U narednom razdoblju cilj nam je 70% javnih investicija u Vinkovcima realizirati kroz Projekt Slavonija
To ćemo ostvariti uglavnom EU sredstvima, čime bi stvorili preduvjete za drugačije planiranje gradskog proračuna u budućnosti i usmjeravanje izvornih prihoda Grada u predškolsko obrazovanje, osnovnoškolsko obrazovanje, komunalno uređenje itd.
Sve barijere na lokalnoj razini na koje budemo nailazili u tom procesu ćemo uklanjati brzo i učinkovito!

  • Grad Vinkovci i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. (s partnerskim institucijama i poduzetnicima) do sada su prijavili 103 projekta ukupne vrijednosti 280,68 mil kuna.
  • Vrijednost dosad odobrenih 21 projekata je 52,61 mil kn.
  • Još uvijek je 19 projekta u vrijednosti 46,70 mil kn u fazi ocjenjivanja (evaluaciji).

Mjera 1
Osigurati značajnija sredstva za pripremu tehničke dokumentacije

Cilj mjere

Pripremiti tehničku dokumentaciju za projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz Operativnih programa EU i Projekta Slavonija

Opis

Odmah nakon pobjede na izborima redefinirat ćemo sve razvojne projekte Grada, podijeliti ih na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne te odrediti prioritete. Rebalansom proračuna osigurat ćemo više sredstava za tehničku dokumentaciju i koristiti sve dodatne raspoložive izvore financiranja za pripremu tehničke dokumentacije jer ona je preduvjet za korištenje fondova EU.

 

Mjera 2
Jačanje kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata

Cilj mjere

Oformiti što je moguće više projektnih timova za pripremu i provedbu EU projekata

Opis

Ključ uspjeha su ljudi! Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. već jeste mjesto okupljanja stručnjaka, znanstvenika, projektanata, arhitekata  odnosno kompletne struke iz različitih ustanova, udruga i poduzetnika koja svojim radom na razvojnim projektima doprinose boljitku Vinkovaca. Trenutno u Gradu Vinkovcima postoji značajan broj kvalitetnih stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata, no taj ćemo broj kontinuirano povećavati. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. je s konkretnim rezultatima pokazala i dokazala da je spremna pripremiti i realizirati i najzahtjevnije projekte. Stoga će se Agencija i dalje jačati sa iskusnim projekt menadžerima te  partnerstvom s institucijama, udrugama i poduzetnicima na širem području grada Vinkovaca.

 

Mjera 3
Sustav strateškog planiranja razvoja grada Vinkovaca

Cilj mjere

Unaprijediti strateško planiranje i upravljanje razvojem  grada Vinkovaca

Opis

Grad Vinkovci će uskoro imati strateški plan razvoja izrađen po novoj EU metodologiji, te temeljen na utvrđenim potencijalima i prednostima grada i usmjeren iskorištavanju prilika. U cilju boljeg upravljanja razvojem grada  izrađivati će se i detaljni sektorski strateški dokumenti, te godišnji akcijski planovi kako bi se povezalo strateško i proračunsko planiranje u jedinstveni planski okvir sa sustavom pokazatelja za mjerenje stupnja dostizanja postavljenih ciljeva po pojedinim tematskim područjima, sustavnog praćenja uspješnosti provedbe strateških programa, razvojnih mjera, razvojnih projekata i vrednovanja njihovih učinaka na razvoj grada Vinkovaca.
Inzistirati će se na suradnji sa središnjom državom, različitim tijelima  uprave, institucija i poduzeća s javnim ovlastima državne i lokalne razine, ali i svih drugih dionika na lokalnoj razini – iz privatnog sektora i sektora civilnog društva.

 

Razvoj međunarodne suradnje u cilju zajedničkog korištenja ESI fondova i programa

Cilj mjere

Pozicionirati Grad Vinkovce u međunarodnim okvirima kao kvalitetnog partnera na međunarodnim projektima

Opis

Planira se jačanje partnerstva i razvoj projekata prekogranične i teritorijalne suradnje s gradovima i institucijama u široj regiji, posebice s partnerima iz susjedne Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske, zemljama Dunavskog i Savskog sliva. Radi se o projektima jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u prekograničnom području u okviru prioriteta: konkurentnost i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zapošljavanje, socijalna uključenost, zdravstvene i socijalne usluge, okoliš, prevencija rizika i proizvodnja energije, turizam ,te kulturna i prirodna baština.

 

Mjera 5
Fond za sufinanciranje i predfinanciranje projekata financiranih iz fondova EU

Cilj mjere

Povećanje apsorpcije EU sredstava na području Grada Vinkovaca

Opis

U suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova osigurati sredstva za sufinanciranje projekata financiranih iz fondova EU. Ovom mjerom bi se obuhvatili svi projekti u kojima je nositelj Grad Vinkovci, kao i tvrtke i ustanove kojima je vlasnik Grad Vinkovci.
Grad će u okviru svojih mogućnosti nastojati pomoći svim udrugama na području Grada Vinkovaca u sufinanciranju i predfinanciranju projekata iz fondova EU.


Gradska uprava mora biti u funkciji razvoja, i u tom pogledu ćemo je i prilagoditi razdoblju koje je pred nama.
Želimo ustrojiti brzu i učinkovitu gradsku upravu na način da se sve aktivnosti usmjere na strateško planiranje i projekte uz nužnu koordinaciju svih Upravnih odjela, gradskih tvrtki i Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

LetakIvan Bosančić

letak a4 bosancic 1

VideoIvan Bosančić